Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

   I.  DEFINICJE

  1.  Określenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży   i Dostawy.

  2.  Określenie „Sprzedający” oznacza firmę AKMEL z siedzibą w Woli Mieleckiej.

  3.  Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonującą zakupu towarów   handlowych lub korzystających z usług realizowanych przez Sprzedającego.

  4.  Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

  5.  Określenie „towar handlowy” „towar” oznacza agregaty prądotwórcze, UPS, pompy wodne, części zamienne i akcesoria do agregatów oraz pomp, a także   inne akcesoria elektrotechniczne będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej   przez Sprzedającego.

  6.  Określenie „usługa”, „usługa serwisowa” oznacza usługi realizowane przez Sprzedającego.

         II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1.  Podane poniżej warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży, każdej dostawy towarów handlowych oraz każdej usługi dokonywanej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

       2.  Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot. Wykonanie zamówienia odbywa się zawsze na podstawie niniejszych Warunków.

       3.  Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

       4.  Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne
         uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” strony kupującej lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze   poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

          III.   ZAWARCIE UMOWY

       1.  Katalogi, cenniki, oferty handlowe i inne informacje skierowane do klientów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu   Art.   66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

       2.  Zdjęcia w materiałach handlowych mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

       3.  Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za   działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im   pełnomocnictwa.

       4.  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków ujętych w niniejszych OWSiD

         IV.   DOSTAWA

       1.  Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały zgłoszone w formie uzgodnionej obustronnie.

       2.  W zamówieniu winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu oraz docelowego miejsca pracy agregatu. Brak podania   niestandardowych warunków montażu oraz miejsca pracy agregatu i faktyczne wystąpienie   takich warunków dla danego agregatu wyłącza gwarancję i   wymaga ponownej   wyceny.

       3.  Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one   terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży   wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach,   jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu   przyjęcia   oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub   poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych wobec   Kupującego przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany wymagane   przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. Wyroby uznaje się za dostarczone terminowo jeśli zostaną przekazane do pierwszego   przewoźnika   albo gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.

       4.  Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub      zadatku, w zależności od szczegółowych postanowień stron. Jeżeli Kupujący nie   wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli   w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.

       5.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.

       6.  Do chwili ustania przeszkody w dostawie Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.

       7.  W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody w dostawie.

       8.  W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

       9.  Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

       10.  W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

       11.  Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w   zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę   jaką poniósł z niezrealizowanych dostaw przez Sprzedającego.

       12.  Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający   wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo   zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego, zafakturowania ich na warunkach EX   WORKS i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą   nie mniej   niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia   kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo   sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne   rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.

       13.  W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w   chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w   samym towarze, jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili. Jeżeli klient chce odebrać / odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie
         EX WORKS według Incoterms 2020. W przypadku sprzedaży za granicę klient jest zobowiązany samodzielnie zorganizować transport oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie sprzedającego EX WORKS według Incoterms 2020.

       14.  Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i   rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności,   dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt. Opakowanie, jego sposób i rodzaj - ponad   zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez Kupującego.

       15.  Jeżeli Strony przewidziały dokonanie odbioru końcowego, stosuje się poniższe postanowienia. Jeżeli Kupujący dwukrotnie nie przystąpi do odbioru   końcowego lub nie stawi się na odbiór końcowy, Sprzedający będzie uprawniony do zafakturowania kosztów dodatkowych przyjazdów pracowników firmy   AKMEL oraz samodzielnego dokonania odbioru końcowego i podpisania jednostronnego protokołu odbioru końcowego, który będzie równoważny w skutkach
         z protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie Strony. Drobne usterki lub wady niewpływające na funkcjonalność lub bezpieczeństwo Urządzeń   nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku braku ujawnionych usterek lub   wad wpływających istotnie na funkcjonalność lub bezpieczeństwo Urządzeń, Kupujący i Sprzedający zobowiązani są podpisać protokół bezusterkowego   odbioru końcowego. Za datę ukończenia montażu i uruchomienia uważa się datę powiadomienia o zakończeniu tych prac, pod warunkiem późniejszego   dokonania końcowego odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego.

       16.  Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, w przypadku sprzedaży towaru przeznaczonego do użytku stacjonarnego Kupujący zobowiązuje się we własnym zakresie i   na własny koszt do:

            a)  fizycznej obecności przedstawiciela Kupującego przy dostawie, montażu, uruchomieniu i odbiorze towaru,

            b)  zapewnienia dojazdu i rozładunku w miejscu dostarczenia i złożenia towaru w odpowiednich pomieszczeniach, o których mowa poniżej lub bezpośrednio w miejscu docelowego montażu,

            c)  zapewnienia zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich pomieszczeń do przechowania części składowych towaru, materiałów pomocniczych oraz narzędzi, zapewniających ich przechowanie w warunkach bezpiecznych i
                 zapewniających prawidłowe warunki magazynowania, a także do zapewnienia ochrony pomieszczeń, w których ma być wykonywany montaż,

            d)  sprawdzenia jakości dostarczanego towaru odnośnie wszelkich widocznych uszkodzeń towaru i pisemnego poinformowania Sprzedającego o wykrytych
                 uszkodzeniach w ciągu 24 godzin od dostawy. Brak takiego zawiadomienia jest jednoznaczny z brakiem zastrzeżeń.

            e)  udostępnienia Sprzedającemu mediów niezbędnych dla wykonania umowy, w tym energii elektrycznej, wody oraz szatni z dostępem do urządzeń
                 sanitarnych,

            f)   dokonania uzgodnień z zakładem energetycznym i uzyskania wymaganych zezwoleń,

            g)  przekazania Sprzedającemu pomieszczeń pod montaż w stanie pozwalającym na wykonanie umowy, nie później niż na 3 dni przed planowanym
                 rozpoczęciem prac montażowych,

            h)  przygotowania miejsca posadowienia towaru i istniejącej instalacji do jego montażu i uruchomienia, w tym do wykonania wszelkich koniecznych prac
                 budowlanych i ślusarskich oraz przygotowania wszelkich koniecznych instalacji elektrycznych (wraz ze „skrzynką”, pod którą zostanie podłączony towar),

            i)   dokonania odbioru końcowego prac.

            Strony mogą umówić się, że część prac wskazanych powyżej zostanie zleconych do Sprzedającego na podstawie odrębnego zamówienia lub umowy.

          V.   SERWIS

       1.  Zamówienia na usługi realizowane przez Sprzedającego uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały zgłoszone na oficjalnych drukach firmy AKMEL® lub w   formie uzgodnionej obustronnie. Zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją przedstawionej ceny, zakresem realizowanych czynności i niniejszych OWSiD.

       2.  Usługa realizowana będzie w terminie wspólnie uzgodnionym i dogodnym dla obu Stron. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Produktu,   którego tyczy się usługa, uwzględniającego również czasowe wyłączenia urządzenia i próbne uruchomienia.

       3.  Wymogi odnośnie wejścia i poruszania się po obiekcie Kupującego, muszą zostać przedstawione i zaakceptowane przez Sprzedającego na etapie   zamówienia. Wszystkimi dodatkowymi kosztami wygenerowanymi przez niespisane   wytyczne, zostanie obarczony Kupujący.

       4.  Usługa wykonywana jest zgodnie z wytycznymi z zamówienia, a jej realizacja potwierdzana jest podpisaniem przez obie Strony protokołu zdawczo
         odbiorczego.

       5.  W przypadku pojawienia się konieczności wykonania innych czynności serwisowych, każdorazowo przed wykonaniem nadprogramowych usług informowany jest Kupujący. Podpisanie przez obie Strony Protokołu, który uwzględnia również
         dodatkowe czynności jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem i potwierdzeniem ich wykonania przez Sprzedającego.

       6.  Kupujący zobowiązuje się zapewnić dostęp Sprzedającemu do mediów niezbędnych dla wykonania umowy, w tym energii elektrycznej, wody oraz szatni z   dostępem do urządzeń sanitarnych.

       7.  Na podstawie zamówienia i wykonanych czynności ujętych w Protokole wystawiana jest Faktura VAT.

         VI.   CENY

       1.  Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto   ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który   Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto. Cenniki zawierają ceny   wyrażone w PLN lub EURO i są cenami netto. Jeżeli wymagane jest  przeliczenie cen w innej walucie stosuje się kurs wg średniego Narodowego Banku   Polskiego z dnia poprzedzającego zamówienie.

       2.  Podane ceny Towarów określone są dla standardowej budowy urządzenia. Dodatkowa opłata może zostać pobrana, jeżeli zastosowano dodatkowe   rozwiązania techniczne o ile ich zastosowanie jest możliwe z technicznego punktu   widzenia oraz możliwości i woli Sprzedającego .

       3.  Cena nie zawiera kosztów dostawy/transportu do Kupującego.

       4.  W obrocie krajowym cena może być podana w złotych polskich lub jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej. Jeżeli waluta ta zostaje   po wysłaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana,   cena dostawy wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.

       5.  Ceny po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen półproduktów przedmiotu sprzedaży np. silników lub   usług towarzyszących np. spedycji. W przypadku zmiany ceny Sprzedający   poinformuje o tym na piśmie Kupującego.

       6.  W przypadku agregatów stacjonarnych umową nie są objęte i cena nie zawiera kosztów następujących prac/części: posadowienie, kotwienie, paliwo na   rozruch, kable i końcówki kablowe, projekty i uzgodnienia z zakładem   energetycznym, kucie, kopanie, prace budowlane i fundamenty, instalacje   przyłączeniowe i dodatkowe.

       VII.  PŁATNOŚCI

       1.  Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień   zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego. Przy czym płatności uważa się za dokonane   tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

       2.  Na życzenie Kupującego może zostać uzgodniony odroczony termin płatności. Warunkiem tego jest ubezpieczenie transakcji przez KUKE S.A. Prośba o   odroczony termin płatności jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez   Kupującego weryfikacji jego historii płatności przez firmę KUKE S.A. W sytuacji nie przyznania ubezpieczenia, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przed otrzymaniem towaru.

       3.  Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.

       4.  Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

       5.  Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego   chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.

       6.  Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez   zawiadomienia. Sprzedający ma prawo umieścić informację o zaległej płatności w biurze informacji gospodarczej BIG oraz rozpocząć procedurę windykacji   w KUKE S.A.

       7.  Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo   udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. W takim przypadku Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji,   wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.   Sprzedający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji wykonania obowiązków umownych w terminie późniejszym niż przewidzianym umową, jeżeli   jest to spowodowane opóźnieniem Kupującego w płatnościach.

                  W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

       VIII.  ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

       1.  Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.

       2.  W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest   zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć   wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku   zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.

       3.  W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać   Sprzedającemu dostarczony towar w całości.

       4.  Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie   stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec   Sprzedającego. Sprzedający może również odstąpić od umowy, jeżeli zażądał zwrotu   towaru lub odebrał towar, a nie otrzymał od Kupującego zapłaty w terminie 14 dni od wezwania Kupującego do zapłaty.

       5.  Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

         IX.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

       1.  Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.

       2.  Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów nie spełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa,   Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

       3.  Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego,
         odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji finalnego produktu Kupującego.

       4.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych   Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między stronami.

       5.  Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego.

       6.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów   dostarczonych przez Sprzedającego.

       7.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykonane przez Kupującego lub osoby trzecie instalacje i materiały użyte do jej wykonania.

       8.  Sprzedający nie odpowiada za instalacje, materiały, maszyny lub inne części, z którymi towar zostanie połączony lub będzie współpracował. Sprzedający nie
         odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym podłączeniem do instalacji elektrycznej lub jeżeli towar   będzie nieprawidłowo dobrany do zasilanej instalacji. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany   nieprawidłowym działaniem instalacji, Kupującego lub osoby trzeciej, z którymi towar Sprzedającego zostanie połączony lub będzie współpracował.

       9.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę
         produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący. Całkowita   odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do wartości brutto danego zamówienia. Powyższe ograniczenia
         odpowiedzialności nie dotyczą szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.

         X.  GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

       1.  Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar handlowy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz wydanej wraz ze sprzętem karty   gwarancyjnej, przy czym w przypadku niezgodności między kartą gwarancyjną a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają niniejsze warunki. Jednak brak karty gwarancyjnej oznacza brak gwarancji dla danego towaru.

       2.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem czasu wskazanego w karcie gwarancyjnej.

       3.  Sprzedający wykona obowiązki gwarancyjne tylko po okazaniu przez Kupującego karty gwarancyjnej. Gwarancja nie przysługuje Kupującemu jeżeli nie   okaże on karty gwarancyjnej przy zgłoszeniu reklamacji.

       4.  O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego. Usterki i awarie będą zgłaszane Sprzedającemu w formie zgłoszenia pisemnego przesłanego mailem na adres:  [email protected]. Do zgłoszenia zostanie dołączony opis wady. Na życzenie serwisu Sprzedającego zostaną dołączone zdjęcia lub film wideo obrazujące wadę.

       5.  Kupujący traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Sprzedającego co do całości towaru w sytuacji nie przestrzegania warunków gwarancji szczegółowo   wskazanych w dokumentach załączonych do towaru, w szczególności takich jak: obowiązkowe przeglądy techniczne, praca urządzeń we właściwych   warunkach, obsługa urządzeń przez osoby uprawnione, używanie właściwego paliwa, itp. Warunki wymienione w dokumentacji gwarancyjnej uzupełniają   niniejszy zapis.

       6.  Sprzedający oświadcza, że towar dostarczony Kupującemu spełnia normy jakościowe określone w aktualnej ofercie AKMEL®

       7.  Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych.

       8.  Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.

       9.  Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika .

       10.  Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie towaru za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy   gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w   okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają   Kupującego. W sytuacji jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym   zakresie w tym części,   robocizna, dojazd i inne. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej   naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy.

       11.  Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania   części zamiennych oraz czasowej możliwości zorganizowania ekipy serwisowej.   Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.

       12.  Gwarancja nie obejmuje spalenia się agregatu lub pożaru z jakiejkolwiek przyczyny.

       13.  Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane w warunkach standardowych. Gwarancja zostaje wyłączona jeżeli produkty   zostaną zamontowane w warunkach niestandardowych. Za warunki   niestandardowe uważa się zamontowanie agregatu w pomieszczeniach trwale   zabudowanych, pod ziemią, na wysokościach większych niż 3 metrów nad ziemią lub w miejscach narażonych na niekorzystne warunki klimatyczne lub   pogodowe. Koszty wszelkiego rodzaju napraw oraz dostaw agregatu do serwisu lub punku naprawczego dla agregatu zamontowanego, używanego lub   eksploatowanego w warunkach niestandardowych pokrywa Kupujący. Sprzedający   nie pokrywa w ramach gwarancji kosztów podnoszenia i opuszczania   agregatów z wysokości ponad 3 m nad ziemią oraz innych kosztów związanych z takim agregatem i realizowanymi naprawami takich agregatów.   Sprzedający nie   pokrywa kosztów, wyciągania i montowania z/w pomieszczeń zamkniętych, wyciągania i wkładania do pomieszczeń znajdujących się pod   powierzchnią ziemi. Ryzyko montażu, użytkowania oraz eksploatacja agregatu w warunkach   niestandardowych obciąża Kupującego, w tym również w   zakresie gwarancji, która w takich warunkach jest wyłączona.

       14.  Sprzedający na produkty montowane i użytkowane w warunkach niestandardowych może udzielić gwarancji dodatkowej za odpłatnością i na podstawie oddzielnie podpisanej umowy o gwarancji w warunkach niestandardowych.

       15.  Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów nie związanych w sposób bezpośredni z montażem agregatu np.: koszty wstrzymania/przestoju produkcji Kupującego lub jego Kupującego, koszty wstrzymania ruchu ulicznego itd.

       16.  Gwarancja nie obejmuje: (1) uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej (2)   materiałów, instalacji lub części Kupującego, (3) prac wykonanych przez Kupującego lub osoby nieupoważnione przez Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za wady, usterki lub awarie w funkcjonowaniu urządzeń wynikłe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub DTR, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania lub dewastacji.

       17.  Kupujący traci prawo do gwarancji w przypadku nieprzestrzegania warunków gwarancji, niewłaściwej eksploatacji towaru, samodzielnej naprawy lub   powierzenia naprawy lub przeglądu serwisowego podmiotowi trzeciemu   nieautoryzowanemu przez Sprzedającego.

       18.  Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych warunków/umowy.

       19.  W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w   ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby   Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów   transportu w obie strony w przypadku gdy naprawa z jakiegokolwiek   powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu towaru i   naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie, koszt dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Sprzedającego do miejsca gdzie znajduje się towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy
         serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części wg aktualnego cennika Sprzedającego.

       20.  Gwarancja nie obejmuje użytkowania agregatów w warunkach morskich. Gwarancja nie obejmuje agregatów zamontowanych na statkach, łodziach i innych
         jednostkach pływających.

       21.  Dokonywanie napraw lub ingerencji wszelkiego rodzaju w towar lub jego część przez podmiot nieautoryzowany skutkuje wyłączeniem gwarancji.

       22.  Za podwykonawcę Sprzedającego nie uznaje się firmy przewozowej, przy pomocy której Sprzedający dostarcza towar.

         XI.   ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

       1.  Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku   rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego   towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający   wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru,   który ma   być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.

       2.  W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną   w wysokości 30% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po   pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Kara umowna może być też   potrącona przez Sprzedającego z otrzymaną zaliczką.

         XII.     

       1.  Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r.   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków:

               -  nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11.4
                  wyżej wymienionej ustawy; oraz

               -  nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej) będącego stroną  umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania
                  obowiązków wobec Sprzedającego.

               Kupujący nie będzie podejmować działań, o których mowa powyżej, w okresie 5 lat po wykonaniu niniejszej umowy

              2. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jego ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie
                  stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób
                  zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu.

              3. Kupujący będzie podejmował wszelkie starania w celu zapobieżenia publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa określoną powyżej.
                  Ochrona Sprzedającego określona w niniejszym punkcie przysługuje Zlecającemu dodatkowo i niezależnie od ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności postanowienia niniejszego artykułu
                  nie uchybiają przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowiązaniom umownym przyznającym szerszą ochronę.

           XIII.    

       1.  Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami   niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

       2.  W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic   pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma   brzmienie wersji polskiej.

       3.  Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

       4.  Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami jest Wola Mielecka.

       5.  Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Mielcu lub Rzeszowie wedle wyboru strony powodowej.

          XIV.  UWAGI DODATKOWE

       1.  Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.

       2.  Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów   użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości   i doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku   wykonywania obowiązków niniejszej umowy, stanowią własność Sprzedającego. Własność Sprzedającego stanowią przedmioty, na których przekazane dobro zostało utrwalone, Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania w innych   celach, ani do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim aniżeli użytkowanie zakupionego towaru. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne   dokumenty pozostające własnością Sprzedającego, maja być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.

       3.  Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej na podstawie, której zostały
         wykonane zamówione przez Kupującego urządzenia.

       4.  Wszystkie referencje sprzedaży oraz sporządzone dokumenty dostępne klientom podlegają zwrotowi na żądanie Sprzedającego wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami. Jeżeli zamówienie nie zostało złożone u Sprzedającego,   wszystkie one muszą być niezwłocznie zwrócone bez takiego żądania.

       5.  Po dokonaniu sprzedaży urządzeń, Sprzedający ma prawo wpisać sprzedane urządzenie i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i typ urządzenia, datę sprzedaży, nazwę klienta i kraj. Podpisanie   niniejszych OWSiD jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie tych danych na liście referencyjnej. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.

       6.  Sprzedający może powierzyć świadczenie usług takich jak instalacja i/lub uruchomienie towaru, wynajem towaru, wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji oraz dokonywanie napraw, przeglądów lub serwisów, podmiotom   autoryzowanym przez Sprzedającego, w tym FPH AKMEL Andrzej Kiciński.

       DORADZAMY

       Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.

       Dobierzemy rozwiązanie najlepiej pasujące do Twojego projektu.